جملات عاشقانه دوستت دارم

چه حس خوبیه …..!!!!

مجموعه : عاشقانه حس خوبیه … به خودت میای می بینی به کسی که رهات کرده و بدجور بهت ظلم کرده دیگه نه نیازی داری نه احساسی ولی اون داره از بی تو بودن می میره !. . . . . .. .. چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ... یکی که بهش اعتماد داری ... بهت اعتماد داره ... از دلتنگی هاش برات میگه ... از دلتنگی هات براش میگی ... آروم میشه ... آروم ...

یک دقیقه سکوت…….!!!

مجموعه : عاشقانه ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ ﻣﺜـﻞ ﺩی ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ ﺷـﺪﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺪنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــن ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ . . . . . . ﯾﮑــــــــــــــ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮﺗــــــــــــ ! ﺑﺨــﺎﻃــــﺮِ ﺗﻤــﺎﻡِ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾــــﯽ ﮐــﻪ ﺩﺭ ﺣـــﺪِ ﯾﮑـــــ ﻓﮑـــﺮ ﻣﺎﻧـــﺪﻧــﺪ!!! ﺑﺨﺎﻃـــــﺮِ ﺷﺒـــــــ ﻫﺎﯾـــﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ...

هی روزگااااااار……!!

مجموعه : عاشقانه دلتنگی کاشکی گاهی وقتا خدا از پشت اون ابرها میومد بیرون گوشم را محکم میگرفت و داد میزد: اهـــــــــــــــــــــای بگیر بشین سر جات! اینقدر غر نزن همینه که هست بعد یک چشمکی میزد و اروم توی گوشم میگفت: همه چی درست میشه . . . . . اینجا جاییست که وقتی زانوهایت را از شدت تنهایی بغل کردی به جای همدردی برایت پول خورد می اندازند عجب مردمانی!!!! . . . . . ادم است دیگر احمق است گاهی دلش تنگ میشود حتی ...

پر از تهی ….بارانی …

مجموعه : عاشقانه زنــدگــي قـــافـيـه بـاران اسـت... من اگـر پاييزم و درخـتان اميدم همه بــي برگ شـدند. تو بهـــاري و به انـــدازه بــاران خـــــدا زيبـــايـــــي.... . . . . .. . بی تو در میان جمع نیستم اما جمعیتی در من است که به تو فکر میکند... . . . . . عــشـق زمانیــست کـــه کــسی را ملـــاقات میــکنــی و بــه تــو دربــاره تـــو، چـــیز تـــازه ای مــی گـــوید! امیدوارم لذت برده باشید ..... منبع : نازتک

توکه میخندی… عاشقم…

مجموعه : عاشقانه . احساسی زانــــــو می زنــــــد بــــــرای ِ عشــ♥ــــق ...! مــــــن ادعــــــای ِ عشــــــق نکــــــردم ... بــــــا تــــــو صادقانــــــه گفتــــــم : آنچــــــه را کــــــه بــــــود ... هســــــت ... مــــــن ادعــــــا نکــــــردم ...! امــــــــــــا عاشقـــــ♥ـــــــم .......! . . . تــــ♥ــو کـﮧ مـﮯ خَــنـدﮮ گوشـﮧ هــآﮮ لبــتــ بـﮧ بـهـشتــ مـﮯ رسـآنـد مـَـرا و تـَرآنـــﮧ قـلبــتــ دُنـیــآ را بـﮧ لَبخــنـدﮮ آغِـشـتــﮧ مـﮯ کنــد کـﮧ یــک لَحـظـه بـﮧ دنـیــآ مـﮯ آیـد و بـراﮮ همیـشــﮧ خـآطــره اَش در ذِهــــטּِ جــآذبــﮧ مــآه ...

حرف دلم ….سخت …

عاشقانه گاهی وقتا... یه نفر...باعث می شه که حس کنی... چیزی که تو رو روی زمین نگه داشته... جاذبه ی زمین نیست... . . . . . دنیای دستها از هر دنیایی بی وفاترند! امروز دستهایت را می گیرند ,قصه ی عادت که شدی همان دستها را برایت تکان می دهند...!!! . . . .. چـــقدر سَختـﮧ ؛ هَمـﮧ سُرآغـ كــَسیو اَزت بگیرَטּ كـِ فقط تو میدونـﮯ كـِ دیگـﮧ نیست... سَخت تَرش وَقتیـﮧ كـِ مَجبورﮮ لَبخند بزَنـﮯ و ...

بوسه….بازی عشق

مجموعه : عاشقانه حرف ها رهایم نمی کنند... می خواهم با زبانی حرف بزنم که اصلا حرف ندارد. . .. .. . . .عشق چون با واژه بازی می‌کند می شود شعری شگفت، می‌توان با آن جهانی را گرفت. منبع: نازتک