چگونه عاشق کنیم؟

چگونه عاشق کنیم؟ (راز های جذابیت خانوم ها)

چگونه عاشق کنیم؟ راز چشم هاموثرترین روش نگاه کردن به همسر آینده تان چیست؟ از او می خواهید برق دلربـایی را در چشمهای شما ببیند؟ مستقیما در چشمهایش نگاه کرده، گویی که می خـواهید او را هیپنوتیزم کنید، لبخند بزنید و با خود بیندیشید: '' آنچه را که میبینم دوسـت دارم. '' توجه داشته باشید که نگاه شما باید عاری از ...