شعر عاشقانه در مورد برف

شعر عاشقانه سری ۲۰….

مجموعه : عاشقانه شعر خدایا پنجرهای احساسم را باز گذاشته ام تا نسیم ملکوتیت را بر مشامم استشمام کنم کاش لایق مهمانیت در زیر بارش رحمت آسمانت باشم بی تو بودن را معنا می کنم با تنهایی و آسمان گرفته آسمان پر باران چشم هایم بی تو بودن را معنا می کنم با شمع , با سوزش ناگریز شمعی بی پروانه بی تو بودن را چگونه میتوان تفسیر ...

شعر عاشقانه در مورد برف

شعر عاشقانه در مورد برف هرگز کسی نداد بدین سان نشان برف گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است اجرام کوه هاست نهان در میان برف ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار از چه ؟ زبیم تاختن ناگهان برف گشتند نا امید هم جانور ز جان با جان کوهسار چو پیوست جان برف با ما سپید کاری از حد همی ...