غروب

خداحافظ ای همه ی حماقت من!

چه سخت است قلب خود را به قبر سپردن !و زنده به گور کردن خاطرات یک عشق پاک را .اینجا جای قلب من نبود ! "دیروز روزی ست که دل سپردم امروز روزی ست که خوب مردم" چه سنگین شده بغض صدایم چه بی رنگ شده برق نگاهم !به سیاهی بختم می نالم ،می نالم،می نالم . "آه! از این غم دل،داد و فریاد هرچه ...

غروب …

مجموعه :دلتنگی غروب... درنفس گرم جاده خواهم رفت پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت طلسم غربتم امشب شکسته خواهد شد وسفره ام که تهی بود بسته خواهد شد منم که نانی اگر داشتم از آجر بود وسفره ام که نبود ازگرسنگی پر بود من ایستادم اگر پشت آسمان خم شد نماز خواندم اگر دهر ابن ملجم شد تو زخم خوردی اگر تازیانه من خوردم توسنگ خوردی اگر آب ودانه من ...