لکس زیبای به سلامتی

جملات خیلی زیبا و جالب درمورد به سلامتی

به سلامتیه تو به سلامتی هر کی‌ درد داره و هر چی‌ درد داره ! و بیشتر به سلامتیه اونایی که دردشون دوا نداره ، غم و غصشون شفا نداره ! به سلامتیه خونمون ایران ، که هیچ جا خونه خود آدم نمیشه … به سلامتی اونی که سیگار نمیکشه چون یه عمره داره از زندگی میکشه ! به سلامتیه مورچه ها که هرچی پیدا ...