من یک دخترم میبینم میفهمم

من یک دخترم….

مجموعه :دخترانه مـنــ یکـــ ــــ دخــترمـ مـیـبینــ ــــمــ ...  مـیـفهــ ــــممــ ...  امـآ ســکوتـ ـــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ ...  حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــ ــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـ ــــ تـمــآمــ و کـمـآلـ ــ ...  بـیـ هـیچـــ سـآنـسـ ـوریـــ ...  مـنــ یـکــــ دخـترمــ دلـمــ کـهـ بـشــکنــد دیـگــر بـند نـمیـــ ــخـــورد ...!  امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـ ــــ ...  نـآعـلـــــ ــــــآجــ اسـتـــ و ...  شــآیـد هـمیـشـــگیـــ ...  مـنــ ...