زود دل می بندم،دیر فراموش می کنم…!

مجموعه : عاشقانه زود دل می بندم،دیر فراموش می کنم زود می شکنم،دیر جوش می خورم ساده ام! می سوزم به پای سادگبم صبورم،صبر می کنم اما اگر بروم،برای همیشه رفته ام... . . . . . بــراے اینــ ـ کـه... هنـ ـ ـوز بــ ـه تــ ـ ـو فکـر مے‌کنـم هنـ ـ ـوز نگـ ـ ـرانـتـ مےشـوم هنـ ـ ـوز دلتنگـت مےشـوم و هنـ ـ ـوز ♥دوسـتـتـ ـ ـ♥ دارم از خــ ـ ودم متـــنـفّـ ...

نگاهی میکنی و انگار عاشق ندیدی…!!

مجموعه : عاشقانه شایــــــــــد نفسمــــ... . . . دلیڵ زنـــــــده بودنم بــــاشه   امـــــــا...   بے شک تـــــو تنـــــها دلیــــل همیــــــن   نفســـــے  . . . . . . . دوبــــــــاره پاییـــــــز استـــــــ... و گلوی آسمــــــــــانــــ.... از بغـــض لبریز   مـــنـــ... و میزی کـــ خالــــی مانده از تـــــــــو   و گلـــــ... هــــای پژمـــــرده ســــر میـــــــز.... . . . . . . نگاهی میکنی و انگار عاشق ندیدی   یا شاید  دیدی و رسواترین عاشق ندیدی   یا که ما مجنونیم   اما...   خونه خرابی هم عالمی داره   یا عشقت مونده دست از سر ما برنمیداره   خداییش فرقی هم انگار نداره   یا که ...

برای گریه آمـــدی..!!

مجموعه : عاشقانه و دلتنگی روى سنگ قبــرم بـزرگ بنویسید: «تا حــالا کجــا بــودى؟! بـرای گریـه آمـدی؟» . . . . . . تن من زخـمی است... یک خـراش کمتر یا بیشتر چه فرقی دارد؟ راحـت باش... . . . . . همیشه پشت جمله ی : " عیبی نداره مهم نیس " یک دل شکسته خوابیده... شک نکن... . . . . عادت کرده ام هـــِـی مـی روم روبــروی آینــه مــی ایـســتَم..! دست مــی گــذارم روی شــانه خـــــــود، و در آیـــنــه بـه خــود نگــاه مـــی کنــم مـــی گـویــم: طــاقت ...

دست به صورتم نزن …!

مجموعه : عاشقانه درد اگر سینه شكافد، نفسی بانگ مزن درد خود را به دل چاه مگو استخوان تو اگر آب كند آتش غم آب شو، « آه » مگو. . . . . . . بــــاز هـــــم خیال تــــو مــــرا “برداشــــت” کجــــا می بــــرد نمــــی دانــــم!. . . . . . . . با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی ! خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام … تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت : دوستت دارمــ ...

هرچی مغرور تر باشی…!!

مجموعه : عاشقانه و دلتنگی هــــــــــمیشـــه اشــــــــــــــتبـــاه مـــــــــن ایـن بــــــــــــود .... هــر جــــــــــا رنـــــــــجیدم ، لبـــــــــــــخند زدمـــــــــــــــــــــــــ .... فــــــــــــــــکر کـــــــــــــــــردند درد نـــــــــــــدارد ، سنــــــــــــــگین تر زدنـــــــــــــد ضــــــــــــــربه هــــــــــــــا را ... . . . . . . . همیشه جایی بود که با دیدنش یاد تو در خاطرم زنده میشد همیشه آهنگی بود که با شنیدنش حرفهایت در ذهنم تکرار میشد آن لحظه ها همیشگی نبود عشق تو در قلبم ماندنی نبود بودنت در کنارم ...

کسی که تو را دوســــت دارد حتـــی اگر. . .

فقط غـــروب جمعه نیســت که دلگـــیر است ، کافیــست “دلـت” ، “گــیر” باشد . . بغــض هایت را برای خودت نگهدار ، گاهی “سبـک” نشـوی “سنـگین” تری . . و چه احســـاس قشنـگیست که در خلـــوت خود / یاد یک دوســـت تو را غرق تماشـا سازد . . دلمان کوچک است ، ولی آنقدر جــا دارد که برای هر عزیزی که دوستش داریم نیمــــکتی بگــذاریم برای همیشـــه ی عمـــــــــر . . حجم خالــــــی ...

دلی که برای تو لک زده است. . .

ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﻌﺮی ﻣﯽ نویسم ﯾﻌﻨﯽ دﻟﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ اﻣﺮوز ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ تو دلت ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد • • • • بیادت هستم حتی اگر دنیا با تمام ناخوشیهایش بخواهد سرگرمم کند • • • ازاینجا که هستم تا اونجه که تو هستی وجب به وجب (دلنگتم) • • • مهربانی تضمین لحظه هاست برای مهربانیت جوابی جز به یادت بودن ندارم • • • جای من یک دل سیر چشم دراینه اندازو بگو بهترینم ای دوست ...