دلم را هنگامی غم می گیرد که. . .

بوی ربنای تـــــــو ماه دل تنگی های من افطار می کنم خاطرات نبودنت را ! . . فرهنگ لغتها نیاز به ویرایش دارند برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست ، دلتنگی یعنی تو ! . . من براى تنها نبودن آدمهاى زیادى دوروبرم دارم آن چیزى که ندارم کسى براى باهم بودن است . . . . . سلامتی کسایی که تو خاطرمون “ابدی” هستن اما تو خاطرشون “عددی” نیستیم . . سری را ...

انگار نفس کشیدنم آسان است. . .

دوستت دارم رازیست که در میان حنجره ام دق میکند وقتی که نیستی . . . . . چه تجارت ناشیانه ای بود آن همه نازی که من از تو خریدم . . . . . روزی می شود که برگ برنده ات دل می شود اما تو دیگر حاکم نیستی . . . . . یادم نرود که : من تنها هستم ، اما تنها من نیستم . . . . . اگر نسیمی ...

انگار همه آرامش دنیا بهت منتقل میشه. . .

شـاید گاهی نشود یـادت کـنم، امـا هرگزیادم نمیرود كـه چـــــــــقـــــــدر دوسـتت دارم. . . گاهی می ایستد در کنارت آن که بهتر از توست... آن زمان فکر نکن هم سطح توست مغرور نشو خودت را بالا نبین فقط بدان او بهتر از آن است که خودش را برتر از تو پندارد . . چند قدم ساحل را قدم بزن... به دریا که رسیدی! خودت را به دریا بزن عاشقانه هایم را به دریا گفته ام... گفتم ...

یک نسیم سرگردان ، یک رویای ناتمام. . .

شانه های عاشقان گر تکیه گاه اشک هاست پس چرا بر شانه ام اشکی نمی ریزد کسی . . این روزها عشق با جمله ی تو با بقیه فرق میکنی شروع میشه و با جمله تو هم مثل بقیه ای ختم میشه!! . . غزال خوش صدا توئی شیرین تر از عسل توئی بین تموم آدما نگین بی بدل توئی . . کاش دنیا به همان اندازه که می گویند کوچک باشد آنوقت تو، هر ...

از اول تا آخر بی وفایی هایت را بشمارم. . .

بعد از گذشت ِاین همه سال عاشقم هنوز هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز در آرزوی بوسه ای از آن لبم، ببین! با این همه امید محال عاشقم هنوز . . . . . یار با ما بی وفایی می کند بی گناه از من جدایی می کند شمع جانم را بکشت آن بی وفا جای دیگر روشنایی می کند . . دیوانه ایی دیروز از یک ماهی انتظار پرواز داشت شگفتا؛مثل ...

بدونِ هیچ دردِ سری فراموشم کردی. . .

گاهی بدون بغض و گریه و بدون داد و هوار باید قبول کنی فراموش شدنت را ! . . این روزها صدای ثانیه ثانیه فراموش شدنم را می شنوم . . انصاف نیست که رفتن آدمها با خودشون باشه اما فراموش کردنشون با ما … . . فراموش شدن همیشه از نبودن نیست ! گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش می شی … ! . . انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن ...

خـوابـی کـه تــو در آن نباشــی . . .

به اندازه گریه گنجشک دوستت دارم فکر میکنی کمه ؟ اما گنجشک ها زمانی که گریه میکنند می میرند . . نمی دانــم … چــرا بیــن ایــن همــه آدم پــیــله کــرده امــ بــه تــو … شــاید فــقط با تــو پــروانــه می شـــوم … . . دوباره پـــــــــایــــیــــز درراه اســـت ومن انـــــــارنیستم که بــــرسَم به دســــــتهای تـــــو بـــــرگم پــــراز اضـــــطراب افتادن است . . اگه بازیچه میخوای بیا قلبم مال تو… اگه رود خونه میخوای سیل اشکام مال ...