دیگر نمیخوام کسی رو صدا بزنم….!!!

مجموعه : عاشقانه بگذار بگویم : آخر فهمیدم چه ربطی بهم داریم ! که پشت این همه فاصله تا این حد به من نزدیکی .. ” تو ادامه ی وجود منی “ دل من با تو آرام گرفت این نوشته های گاه و بی گاه قلب من است برای تشکر از تو که تمام کج خلقی هایم را تحمل کردی صبورانه ...

گاهی برو ..گاهی بمان….!!

مجموعه : عاشقانه گاهے برو... گاهے بمان... گاهے بخند... گاهے گریه... گاهے حرف بزن... گاهے فریاد بزن... گاهے قدم بزن... گاهے سکوت کن... گاهے رها شو... گاهے ببخش... گاهے یاد بگیر... گاهے سفر کن... گاهے اعتماد کن... گاهے فراموش کن... گاهے زندگی کن... گاهے باور کن... گاهے بزرگ باش... گاهے کوچک باش... گاهے چتر باش... ...

مقاله در مورد شب یلدا

در این مقاله در مورد شب یلدا نیز بحث شده تا شما عزیزان این شب رو بهتر بشناسید   طولانی‌ترین شب سال ، شب زایش مهربانی شب یلدا است ، اجداد ما این شب را تا به صبح به جشن و پایکوبی به گرد آتش ، می‌پرداختند ، برخوانی الوان از میوه‌هایی چون هندوانه، خربزه، انار، سیب، خرمالو و به می‌نشستند. این میوها ...

یه شبایی داد زدیم…!!!!

مجموعه عاشقانه یـه شـبـایـی داد زدیـم امـا جـز دلـمـون هـیـچ کـس صـدامـونـو نـشـنـیـد... یـه شـبـایـی هـمـه چـی بـود الـا اونـی کـه بـایـد مـیـبـود... یـه شـبـایـی هـوا عـجـیـب دونـفـره بـود اما هـمـون شـبـا مـا بـودیـمـو تـنـهـایـیمون.. یـه شـبـایـی روی مـاهو سـتـارهـا رو هـم کـم کـردیـم بـا دردامـون... صـبـح شـد مـاهـو سـتـاره رفـتـن امـا مـا هـنـوز بـیـدار بـودیـم... یـه روزایـی دلـمـونـو دادیـم یـه شـبـی شـکـسـتـه شـو پـسـمـون دادن... یـه ...

از دسه غصه هامون….!!

مجموعه : عاشقانه هـعـی... یـه روزی دوسـت داشـتـیـم امـا دوسـمـون نـداشـتـن... یـه روزی دوسـمـون داشـتـن امـا دلـی نبـود کـه دوسـشـون داشـتـه بـاشـیـم... یـه روزایـی جـوون شـدیـم امـا تـا شـبـش پـیـر شـدیـم... از دسـه غـصـه هـامـون... یـه روزایـی یـواشـکـی عـاشـق شـدیـم ... یـواشـکـی دیـدیـمـش... یـواشـکـی دلـمـون بـراش ضـعـف رفـت... امـون از گـریـه هـای یـواشـکـی بـیـادش اونـم از سـر دلتـنـگــی.. یـه شـبـایـی پـر حـرف بـودیـم سـکـوت کـردیـم... یـه روزایـی وابـسـتـه شـدیـم بـدون ایـنـکـه ...

برای همه وقت هایی که مرا…

مجموعه عاشقانه برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی.برای همه وقت هایی که به حرف هایم گوش دادی.برای همه وقت هایی که به من جرات و شهامت دادی.برای همه وقت هایی که مرا در آغوش گرفتی.برای همه وقت هایی که با من شریک شدی.برای همه وقت هایی که خواستی در کنارم باشی.برای همه وقت هایی که به من اعتماد ...

چند وقتیست همه دلگیرند از من …

مجموعه:عاشقانه چند وقتیست همه دلگیرند از من.....   دلیل می خواهند....   مدرک می خواهند برای غمگین بودنم....   برای ناامید بودنم....برای تلخ شدنم.......   نگران نباشید....من نه غمگین شده ام...   نه ناامید....نه تلخ.......   فقط مدتیست به دنبالشان می گردم.....   مدتیست گم شده اند....   صبرم....تحملم......امیدهایم.....انگیزه ام......   نمیدانم کدام صفحه ی قصه ی سرگذشتم جا گذاشتمشان....... امیدوارم لذت برده باشین