به افتادن من در خیابان خندیدی….!!!!

مجموعه: عاشقانه شبیه کسی که از یک آدرس ، تنها پلاکش را می داند . . . در ازدحام آدمها و خیابانها ، دنبال ِ دستهایت می گردم . . . ! . . . . . . . چه نفاوتی میکند آنســـــــــوی دنیا باشی… یا فقط چند کوچه آنطرف تر پای محبت که در میان باشد دلتنگی دمار از روزگار آدم در می آوردد… . . . . . تو…. به افتادن من در خیابان خندیدی و من حواسم به ...

مات شدم از رفتنت…!!!۱

مجموعه : عاشقانه پشتـــــ این چشمـــ ها … ابرها درگــــیرند … و منـــــ … کنار خنده هایتــــــ می مانمـــــ … در اینــــ دقایقــــ دلتنگیـــــ … . . . . . جسارت میخواهد نزدیک شدن به افکار دختری که روزها مردانه با زندگی می جنگد اما شب ها… بالشش از هق هق دخترانه اش خیس است . . . . . ✘.گــ ـ ـاهی כلم برای گوشهایم می سوزכ......... طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کننــــכ....✘... . . . . . مــــــــــــــــات شدم از رفتنت ! هیچ میز ِ شطرنجی هم ...

گنج گلویم قبرستانی است….!!!!

مجموعه : عاشقانه گفته باشم … من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند، سخت است بدانم میبینی و بی خیالی … تویی که روزگاری برایم درمان بودی .. . . . . . “کنج گلویم قبرستانی است پرازاحساسهایی که زنده بگورشده اند، به نام بغض….” عشق گم شده من … نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانشان نمیکند،وآدمهائی که هرگز تکرارنمی شوند…. وتو آنگونه ای… فقط همین… . . . . . شاید به هم باز رسیم … روزی که من به‌ ...

از دوریت گریه ام میگیره….!!!

مجموعه : عاشقانه خیلی دلــــــــــم براتـــــ تنگـــــ شده… اونقــــــــدر که از دوریتـــــ گریه ام می گیــــــــره… . . . . . اما وقتی قیافتــــــ جلوی چشام میاد خنـــــدم می گیـــــــــره!! . . .. . . .. متــــــــاسفم… نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست… نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم…. متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را…. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم…. تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم…. . . . . . . . خوب که ...

لابه لای ساز نفسهایت…..!!!!

مجموعه : عاشقانه ساده مي گويم عزيزم دل بريدن ساده نيست چشمهاي مهربانت را نديدن ساده نيست از زمان رفتنت خورشيد را گم كرده ام ناله هاي ابر را هرشب شنيدن ساده نيست . . .. . دلـم گرفتــه اسـت یــا دلـگیــرم یـا شایـد هـم دلـم گیـر اسـت... نمــی دانــم … اصـلاً هیــچ وقـت فــرق بیــن اینــها را نفهـمیــدم... فقـط مـی دانـم دلـم یـک جـوری مـی شـود... جــوری کـه مثــل همیــشـه نیــسـت... دلـم کـه ...

خیلیا یکم ….!!!

مجموعه : عاشقانه میخواهمـ از تـﮧ בلمـ و با تمامـ وجوבمـ کـﮧ تنهـــــا بمانمـ..... בوستــ دارمـ کـﮧ کسے نباشـב.... בلمـ میخواهد کـﮧ هیچ کس نباشـב و نیایـב و نتوانـב این آرامش بکـر را از مـَטּ بگیرב... بگذار تنها بمانمـ!.... تو رآ آرزو نَخواهَم کَرد، هیچوقـــت.... . . . . . . سـَلـآمـَتـے مـآ مـَعمـولیـآ ...، ڪـہ כּــَہ آرزوے ِ ڪــَسے هـَستـیـم، כּــَہ آویـزوטּ ِ ڪــَسـے . . . . . . פֿـیلیــآ یـﮧ کمـ کـﮧ ارتـفاع میـگیرטּ فکر مے کنـטּ آבمـטּ نـﮧ عزیزمــ بُـز کوهے هـمـ ...

این شهر. . .

به بعضیام باید گفت درسته سر تا پام دو قرونه ولی بازم واسه تو گرونه - * - * - یکی نیست به بعضیا بگه تو که فکر میکنی خیلی با حالی تو که فکر میکنی خیلی خوشگلی یه نگاه به دور و ورت بکن ببین دوستات واسه چی باهاتن - * - * - یه واقعیت که نمیشه ازش گذشت : دنیای دخترا پر از غصه های یواشکیه - * - * - برو سرت را با دیگران گرم کن من دیگر ...